Press Release – NID Training takes new direction

NID TRAINING TAKES NEW DIRECTION

As a flagship organisation for services to the Deaf and persons with hearing loss in South Africa, the National Institute for the Deaf (NID) is required to continually ensure that services to the Deaf are delivered effectively and with sustainable impact at all times within government policy.

In this regard and after careful consideration the decision was made that restructuring of NID’s current training model is essential for expansion. During recent strategic discussions and planning the conclusion was made that NID Training’s on-campus residential model needs to be adapted to make provision to serve more students through provincial training units (distance learning). The on-campus residential model will be adapted over a period of time. It has been decided that the on-campus residential model will continue until December 2019 and thereafter training will only be made available at a larger number of provincial training units. The on-campus residential training programs will still serve all current enrolled students until their studies are completed. Training programs will be expanded to regions where there are sufficient training needs and funding in order to provide training to the Deaf and persons with hearing loss cost-effectively and with greater impact.  

The NID business units will therefore no longer serve as practical development and training units for the on-campus Deaf students as intended and will also be adapted over time. In preparation there of client services to the public will be discontinued on 31 March 2019 at the following NID business units: Woodwork, Joinery and Upholstery, Beauty Salon, Nursery and Vegetable Processing. The NID Tea Garden and Laundry will not be affected and their services to the public will continue.  

The NID Management and Board of Directors trust that the above mentioned restructuring process of NID Training will be implemented successfully and will be beneficial by means of greater reach, affordable deaf-accessible training and resources, and a remarkable greater impact in the future and lives of its Deaf beneficiaries.  

For any inquiries, contact Mr Cobus van Deventer on 023 342 5555 or e-mail to nid@nid.org.za

____________________________________________________________________________

NID OPLEIDING TREK NUWE BAADJIE AAN

As ‘n  vlagskip organisasie vir dienste aan Dowes en persone met gehoorverlies  in Suid-Afrika, is die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) genoodsaak om deurlopend te verseker dat sy dienste binne regeringsbeleid aan Dowes te alle tye effektief en met volhoubare impak gelewer word.

Na aanleiding hiervan en na deeglike oorweging is die besluit geneem dat herstruktuering noodsaaklik is om die NID se huidige opleidingsmodel uit te brei. Tydens onlangse strategiese  besprekings en beplannings is daar tot die gevolgtrekking gekom dat NID Opleiding se op-kampus residensiële model aangepas moet word om voorsiening te maak om meer studente te bedien deur provinsiale opleidingseenhede (afstandsonderrig). Voortsetting van die op-kampus residensiële model sal oor ‘n periode van tyd aangepas word. Daar is besluit om die op-kampus residensiële model nog tot Desember 2019 te volg en daarna sal opleiding slegs by ‘n groter getal provinsiale opleidingseenhede aangebied word. Die op-kampus residensiële opleidingsprogramme sal alle huidige ingeskrewe studente bedien totdat hul studies voltooi is. Opleidingsprogramme sal in die proses uitgebrei word na streke waar genoegsame opleidingsbehoeftes en befondsing is ten einde opleiding aan Dowes en persone met gehoorverlies koste-effektief en met groter impak te kan lewer.

Die NID besigheidseenhede sal dus nie meer die op-kampus Dowe studente bedien as praktiese ontwikkelings- en opleidingsfasiliteite soos bedoel is nie en sal ook oor ‘n tyd aangepas word. Ter voorbereiding en implementering hiervan sal kliënte diens aan die publiek op 31 Maart 2019 gestaak word by die volgende NID besigheidseenhede: Houtwerk, Skrynwerk en Stoffering, Skoonheidsalon, Kwekery en Groenteverwerking. Die NID Teetuin en Wassery word nie geaffekteer nie en gaan voort met dienste aan die publiek.

Die NID Bestuur en Direksie vertrou dat die bogenoemde herstruktueringsproses van NID Opleiding suksesvol geïmplementeer sal word en voordelig sal wees deur middel van groter reikwydte, bekostigbare doof-toeganklike opleiding en hulpbronne, en ‘n noemenswaardige groter impak in die toekoms en lewens van sy Dowe begunstigdes.

Vir enige navrae, kontak Mnr Cobus van Deventer by 023 342 5555 of per e-pos aan nid@nid.org.za

Press Release – Incident 09 October 2018

The National Institute for the Deaf (NID) can confirm that a case of homicide and suicide are currently being investigated, after an incident on Tuesday morning at the ladies hostel of their training unit. The residence was locked at the time according to standard safety procedures. In the early hours of the morning, a man (23) allegedly gained access to the building by breaking the window of the hostel’s relaxation room. He then proceeded to a female student’s room. He took the woman’s life (21) by stabbing her multiple times and then took his own life. He also posed as an immediate threat to the five other women in the room.

The man was also a student at NID Training, but recently left the campus after disciplinary procedures. He was allegedly visiting a friend in Worcester for the weekend. The motive for the murder is still unknown, but it appears to be about their relationship which recently ended.

Both of their families have been notified. Staff and students at NID Training are in the process of receiving trauma counselling. The NID campus community is shocked by the incident and our sincere condolences with the family and friends of the two people who lost their lives.

For more information, contact Mr Cobus van Deventer on 023 342 5555 or email to nid@nid.org.za

________________________________________________________________________________

Die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) kan bevestig dat ‘n saak van moord en selfmoord tans deur die polisie ondersoek word, na ‘n insident op Dinsdagoggend, 09 Oktober 2018 by hul opleidingseenheid se dameskoshuis. Die koshuis was volgens normale veiligheidsprosedures gesluit. Na bewering het ‘n man (23) in die vroeë oggendure toegang tot die gebou verkry deur die venster van die dameskoshuis se ontspanningslokaal te breek en so toegang tot ‘n damesstudent se kamer verkry. Hy het die meisie (21) se lewe geneem deur haar verskeie meswonde toe te dien en daarna ook sy eie lewe geneem. Hy was ook ‘n bedreiging vir die vyf ander dames in die kamer.

Die man was ‘n student by NID Opleiding, maar het onlangs die kampus verlaat na dissiplinêre prosesse wat gevolg is. Hy het na bewering die naweek by ‘n vriend in Worcester kom kuier. Die motief vir die moord is nog onbekend, maar spruit skynbaar oor hul verhouding wat verbreek is.

Beide se ouers is reeds in kennis gestel en personeel en mede-studente by die opleidingseenheid ontvang reeds traumaberading. Ons NID kampusgemeenskap is geskok deur die insident en ons harte gaan uit na die familie en vriende van die twee persone wat hul lewens verloor het.

Vir enige navrae, kontak Mnr Cobus van Deventer by 023 342 5555 of e-pos na nid@nid.org.za

Press Release – Boetman hostel fire damage

On 21 May 2018 the Boetman hostel of De la Bat School, Worcester suffered severe fire damage. Fortunately, no children or staff were harmed, but all their belongings were lost in the fire. The hostel is situated on the campus of the National Institute for the Deaf and was home to 17 Deaf boys between the ages of 6 and 10 years. The cause of the fire is still unknown and the report from the fire brigade is pending.

The National Institute for the Deaf wishes to express its deepest gratitude to the local and broader community. On Monday evening the community response ensured that we could provide the boys with warm clothes and linen. After a good night’s rest, lunchboxes filled with goodies could be provided. Thank you to all the individuals, families, organisations and businesses that supported us and continue to do so.

If you wish to make a financial contribution towards the full restoration of damages, please follow the donate link. The NID, together with the School, will monitor the situation and allocate funds where the needs are most dire.The boys are traumatised and have lost their home away from home, but with your support we can restore their Boetman.

For any enquiries, contact Mr Cobus van Deventer on 023 342 5555 or email to nid@nid.org.za.

Bank details:                                                                                                                                            National Institute for the Deaf, Absa Bank, Acc number:  911 845 2209, Branch: 503 107, Ref: Boetman (name and surname)

______________________________________________________________________________

Op Maandag 21 Mei 2018 het ‘n gebou van die Nasionale Instituut vir Dowes, die Boetman koshuis van De la Bat skool, ernstige brandskade opgedoen. Geen kinders of personeel is beseer nie, maar al hul besittings is in die vuur vernietig. Die koshuis is op die kampus van die NID geleë en was die tuiste van 17 Dowe seuns tussen die ouderdomme van 6 en 10 jaar. Die oorsaak van die brand is nog onbekend en die verslag van die brandweer word afgewag.

Die Nasionale Instituut vir Dowes spreek hul groot dank en waardering uit teenoor die plaaslike en breër gemeenskap. Maandagaand het die gemeenskap se reaksie verseker dat ons die seuns met warm klere en beddegoed kon voorsien. Na ‘n goeie nagrus was daar kosblikke gevul met lekkernye. Baie dankie aan al die individue, gesinne, organisasies en besighede wat ons ondersteun het en voortgaan om dit te doen.

Indien u ‘n finansiële bydrae wil maak tot die volle herstel van die skade, volg asseblief die onderstaande skakel. Die NID sal saam met die Skool die situasie monitor en fondse toeken waar die behoeftes die grootste is. Die seuns is getraumatiseer en het hul tweede huis verloor, maar met u ondersteuning kan ons hul Boetman-tuiste herstel.

Vir enige navrae, kontak Mnr Cobus van Deventer by 023 342 5555 of e-pos na nid@nid.org.za.

Bankbesonderhede                                                                                                                                        Nasionale Instituut vir Dowes, Absa Bank, Rek nommer:  911 845 2209, Takkode: 503 107, Verw: Boetman (naam en van)

 

DIGITAL SASL DICTIONARY

PRESS RELEASE:

THOUSANDS TO BENEFIT FROM FIRST SASL THESAURUS

The first electronic South African Sign Language (SASL) thesaurus will be piloted in April and is set to benefit thousands of Deaf people across the country.

The dictionary project was started by the National Institute for the Deaf (NID) in mid-2015 and features all SASL variations used at schools for the Deaf across the country, along with the relevant English term.

This will allow users to lookup different signs, see how the sign appears in a SASL sentence with SASL grammar and see the corresponding English word with English grammar. Users will also be able to find signs for advanced concepts.

The dictionary will be a useful resource for SASL interpreters as well as hearing people with an interest in learning SASL.

“It was important that the process of compiling the dictionary be scientifically sound, to maintain the integrity of the resource as a true reflection of this living language,” says NID’s Communication Manager, Mr Andries van Niekerk.

According to him, the history of segregation in South Africa had a profound influence on schools for the Deaf. “The result was not only great variety in the SASL lexicon, but reduced contact between these schools which caused the language variety to become entrenched within the community,” says Van Niekerk.

“This variation has never been digitally documented, until now. Using schools for the Deaf as the nexus of variation, NID has collected data and developed an electronic dictionary of SASL signs that includes all the variation.”

South African Sign Language (SASL) is the visual-spatial language used by Deaf people in South Africa. The language uses the upper body, hands, arms, and face to produce signs. These signs can be put together to form phrases and sentences and is governed by a specific set of rules or grammar. This grammar is different from grammars of other spoken languages in South Africa.

During April, schools and organisations for the Deaf as well as organisations working in the fields of SASL and deafness will be given access to the dictionary in order to gauge its accuracy and user-friendliness.

For more information on the SASL Dictionary or the National Institute for the Deaf, please contact the NID Liaison Officer, Mrs L Fourie, via email: proposals@nid.org.za.


PERSVRYSTELLING:

DUISENDE SAL BAAT BY VRYSTELLING VAN EERSTE SAGT-TESOURUS

Die eerste elektroniese Suid-Afrikaanse Gebaretaal tesourus word vrygestel in April en sal ten bate van duisende Dowes reg oor Suid-Afrika te wees.

Die woordeboekprojek is begin deur die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) gedurende 2015 en spog met alle SAGT-variante wat gebruik word deur skole vir Dowes oor die land heen, tesame met die toepaslike Engelse term.

Dit sal gebruikers in staat stel om verskillende gebare na te slaan, te sien hoe die handgebaar voorkom in SAGT-sinsverband met SAGT-grammatika, sowel as die ooreenstemmende Engelse woord met Engelse grammatika. Gebruikers sal ook in staat wees om gebare vir gevorde konsepte na te slaan.

Hierdie woordeboek sal ’n handige hulpmiddel wees vir SAGT-tolke, sowel as vir horendes wat belangstel om SAGT aan te leer.

“Dit was belangrik dat die samestellingsproses van die woordeboek wetenskaplik gegrond is, om sodoende die integriteit van die bron as ’n ware weerspieëling van hierdie lewende taal te rugsteun”, sê mnr Andries van Niekerk, die Kommunikasiebestuurder van NID.

Volgens hom het die geskiedenis van segregasie in Suid-Afrika ’n diepgesetelde invloed op skole vir Dowes. “Die resultaat was nie slegs ’n verskeidenheid (van gebare) in die SAGT-leksikon nie, maar ook verminderde kontak tussen hierdie skole, wat daartoe gelei het dat die taalverskeidenheid in die gemeenskap verskans geword het”, sê Van Niekerk.

“Hierdie variante is nog nie van tevore in digitale formaat gedokumenteer nie. Deur skole vir Dowes as skakelpunte vir variasie te gebruik, het NID data versamel en ’n elektroniese SAGT-gebaretaal woordeboek ontwikkel, wat alle variante insluit.”

Suid-Afrikaanse Gebaretaal (SAGT) is die visueel-ruimtelike taal wat deur Dowe persone in Suid-Afrika gebruik word. Hierdie taal maak gebruik van die bo-lyf, hande, arms en gesigsuitdrukking om gebare voort te bring.

Gedurende April sal skole en organisasies vir Dowes, sowel as organisasies wat werksaam is in die veld van SAGT en doofheid, toegang verkry tot hierdie woordeboek om sodoende die akkuraatheid en gebruikersvriendelikheid te bepaal.

Vir meer inligting aangaande die SAGT Woordeboek of die Nasionale Instituut vir Dowes, kontak asseblief die NID-skakelbeampte, Mev L Fourie, per e-pos: proposals@nid.org.za.

0