CASUAL DAY 2019

Friday, 06 September 2019 is again Casual Day and the theme this year isTime to Shine with persons with disabilities!

Casual Day is celebrating 25 years of being the country’s biggest fundraising and awareness project for persons with disabilities!

We at the National Institute for the Deaf is once again an active participant and proud supporter of the 2019 Casual Day project.

Please participate in this project and support our organization and persons with disabilities by purchasing your Casual Day sticker!

Press Release – NID Training takes new direction

NID TRAINING TAKES NEW DIRECTION

As a flagship organisation for services to the Deaf and persons with hearing loss in South Africa, the National Institute for the Deaf (NID) is required to continually ensure that services to the Deaf are delivered effectively and with sustainable impact at all times within government policy.

In this regard and after careful consideration the decision was made that restructuring of NID’s current training model is essential for expansion. During recent strategic discussions and planning the conclusion was made that NID Training’s on-campus residential model needs to be adapted to make provision to serve more students through provincial training units (distance learning). The on-campus residential model will be adapted over a period of time. It has been decided that the on-campus residential model will continue until December 2019 and thereafter training will only be made available at a larger number of provincial training units. The on-campus residential training programs will still serve all current enrolled students until their studies are completed. Training programs will be expanded to regions where there are sufficient training needs and funding in order to provide training to the Deaf and persons with hearing loss cost-effectively and with greater impact.  

The NID business units will therefore no longer serve as practical development and training units for the on-campus Deaf students as intended and will also be adapted over time. In preparation there of client services to the public will be discontinued on 31 March 2019 at the following NID business units: Woodwork, Joinery and Upholstery, Beauty Salon, Nursery and Vegetable Processing. The NID Tea Garden and Laundry will not be affected and their services to the public will continue.  

The NID Management and Board of Directors trust that the above mentioned restructuring process of NID Training will be implemented successfully and will be beneficial by means of greater reach, affordable deaf-accessible training and resources, and a remarkable greater impact in the future and lives of its Deaf beneficiaries.  

For any inquiries, contact Mr Cobus van Deventer on 023 342 5555 or e-mail to nid@nid.org.za

____________________________________________________________________________

NID OPLEIDING TREK NUWE BAADJIE AAN

As ‘n  vlagskip organisasie vir dienste aan Dowes en persone met gehoorverlies  in Suid-Afrika, is die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) genoodsaak om deurlopend te verseker dat sy dienste binne regeringsbeleid aan Dowes te alle tye effektief en met volhoubare impak gelewer word.

Na aanleiding hiervan en na deeglike oorweging is die besluit geneem dat herstruktuering noodsaaklik is om die NID se huidige opleidingsmodel uit te brei. Tydens onlangse strategiese  besprekings en beplannings is daar tot die gevolgtrekking gekom dat NID Opleiding se op-kampus residensiële model aangepas moet word om voorsiening te maak om meer studente te bedien deur provinsiale opleidingseenhede (afstandsonderrig). Voortsetting van die op-kampus residensiële model sal oor ‘n periode van tyd aangepas word. Daar is besluit om die op-kampus residensiële model nog tot Desember 2019 te volg en daarna sal opleiding slegs by ‘n groter getal provinsiale opleidingseenhede aangebied word. Die op-kampus residensiële opleidingsprogramme sal alle huidige ingeskrewe studente bedien totdat hul studies voltooi is. Opleidingsprogramme sal in die proses uitgebrei word na streke waar genoegsame opleidingsbehoeftes en befondsing is ten einde opleiding aan Dowes en persone met gehoorverlies koste-effektief en met groter impak te kan lewer.

Die NID besigheidseenhede sal dus nie meer die op-kampus Dowe studente bedien as praktiese ontwikkelings- en opleidingsfasiliteite soos bedoel is nie en sal ook oor ‘n tyd aangepas word. Ter voorbereiding en implementering hiervan sal kliënte diens aan die publiek op 31 Maart 2019 gestaak word by die volgende NID besigheidseenhede: Houtwerk, Skrynwerk en Stoffering, Skoonheidsalon, Kwekery en Groenteverwerking. Die NID Teetuin en Wassery word nie geaffekteer nie en gaan voort met dienste aan die publiek.

Die NID Bestuur en Direksie vertrou dat die bogenoemde herstruktueringsproses van NID Opleiding suksesvol geïmplementeer sal word en voordelig sal wees deur middel van groter reikwydte, bekostigbare doof-toeganklike opleiding en hulpbronne, en ‘n noemenswaardige groter impak in die toekoms en lewens van sy Dowe begunstigdes.

Vir enige navrae, kontak Mnr Cobus van Deventer by 023 342 5555 of per e-pos aan nid@nid.org.za

0