NID HERSTRUKTURERING

NID is tans besig met ‘n totale herstruktureringsproses ten einde te verseker dat dienste aan Dowes en persone met gehoorverlies, wat reeds vir 136 jaar gelewer word, voortgesit, verbeter en uitgebrei kan word.

Dit vereis beplanning vir die volgende vyf jaar en daarna, en om in hierdie ekonomiese tye dienste meer effektief maar ook koste-effektief te kan lewer. In hierdie dienslewering speel al NID se vennote, van individue, kerke, gemeentes, besighede, organisasies en maatskappye ‘n baie belangrike rol. Sonder vriende en betrokke vennote is hierdie werk nie moontlik nie.

NID moes ernstig besin of dit ekonomies volhoubaar is om twee klein ouetehuise te bedryf in plaas van ‘n enkele groter een, en gevolglik gaan die Rusoord afdeling, wat geleë is in Bellville, se inwoners verskuif word na ons Shalom fasiliteit by NID. Hierdie verskuiwing sal vanaf 1 April plaasvind. Sodoende word sekere risikos uitgeskakel en beter dienslewering aan Dowes verseker.
So gaan die opleiding van Dowe leraars voort op kampus in noue samewerking met NID en die Worcester De la Bat Gemeente vir Dowes, maar gaan die bestuur en akkreditasie voortaan onder Hugenote Kollege, wat spesialiseer in opleiding van geestelike werkers, resorteer.

NID bedank hiermee elkeen wat op verskillende maniere en wyses betrokke was en is vir die moontlik maak van die werk deur NID. Ons nooi ook elkeen wat betrokke kan en wil wees om ons te kontak. Helen Keller het tereg gesê “together we can do so much more”.

NID RESTRUCTURING

NID is currently in the process of restructuring in order to ensure that services to the Deaf and persons with hearing loss, which have been offered for more than 136 years, can be continued, improved and expanded.

It requires planning for the next five years and onwards, and making it possible to render services more effectively but also cost-effectively within the reigning economic circumstances.  In the delivery of these services, all of NID’s partners – individuals, churches, congregations, businesses, organisations and companies, play a very important part.  Without friends and engaged partners, this work would not be possible.

NID had to seriously consider the economic sustainability of operating two smaller old age homes instead of a single, bigger one, and therefore the residents of the Rusoord unit in Bellville will be relocated to our Shalom facility at the NID campus starting 1 April 2017.  By doing so, certain risks are being eliminated and the rendering of services to the Deaf ensured.

Furthermore, the training of Deaf ministers will continue on campus in close conjunction with NID and the De la Bat Congregation for the Deaf, but in future the management and accreditation thereof will be resorting under the Huguenot College, which specialises in the training of ministry.

NID thanks each and every person that has been, and still is involved, by whatever means or manner, for making the work of NID possible.  We also invite anyone who can or want to be involved to contact us.  Helen Keller rightly stated:  “together we can do so much more”.

0